Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Als bestuur van BC Dynamo vinden wij dat iedereen in een veilige omgeving moet kunnen sporten. Dit geldt met name voor de minderjarigen binnen onze vereniging. …… is hierbij als vertrouwenspersoon de spin in het web. Via …..@….nl te bereiken is.

Maatregelen ter bevordering van een veilig sportklimaat:

 • Omgangregels binnen BC Dynamo.
 • Begeleiders (trainers en coaches) moeten beschikken over een VOG (Verklaring omtrent Gedrag).

We zijn er ons als bestuur van bewust dat het vaststellen van omgangsregels of het aanpassen

van het huishoudelijk reglement niet automatisch leidt tot een veilig(er) sportklimaat. We moeten

als BC Dynamo uitdragen hoe we met elkaar om willen gaan en welke normen en waarden die wij hierbij hanteren.

Omgangsregels BC Dynamo

1. Ik accepteer en respecteer iedereen op de club en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik berokken de ander geen schade.

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7. Ik negeer de ander niet.

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk

leven of uiterlijk.

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik om hulp

vraag ik een ander om hulp.

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet

aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon vereniging (VCP-V)

De VCP is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij situaties binnen de vereniging. de VCP hoort aan en verwijs door, maar is niet verantwoordelijk voor de oplossing en opvolging van een situatie of signaal

Grensoverschrijdend gedrag in de sport wordt gedefinieerd als; Grensoverschrijdend gedrag betreft elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van één of meerdere personen wordt aangetast

Omgaan vertrouwelijkheid.

Privacywetgeving

Vanuit de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is een herleidbare beschrijving van (bijzondere) persoonsgegevens nadrukkelijk reden om de verslagen veilig en zorgvuldig te bewaren en slechts het noodzakelijke te noteren en te verwerken.

Vertrouwelijkheid

De gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. Daarmee wordt bedoeld dat de VCP discreet met informatie omgaat en informatie niet zomaar met derden zal delen (met uitzondering van het bestuur). Ook zal de VCP als uitgangspunt de wens van anonimiteit richting het bestuur respecteren. Er is echter geen sprake van beroepsgeheim zoals wel het geval is bij artsen en advocaten. De VCP zal nimmer vooraf anonimiteit of geheimhouding kunnen garanderen en zal informatie herleidbaar delen met het bestuur indien sprake is van:

 • Spoedeisende situaties die vereisen dat de politie direct gebeld moet worden of medische hulp benodigd is.
 • Als de persoon zelf in gevaar verkeerd en niet kan/durft te handelen voor de eigen veiligheid
 • Het niet-opheffen van de anonimiteit voor derden schade of gevaar opleveren en dit kan worden voorkomen
 • Vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht te handelen of aangifte te doen bij de politie
 • De VCP in psychische nood geraakt door het hebben van wetenschap.

In het geval de VCP een situatie heeft waarin mogelijk informatie herleidbaar gedeeld moet worden met het bestuur en/of derden, ondanks de wens van de persoon om anoniem te blijven of de wens heeft niet te handelen, dan worden de volgende stappen doorlopen:

 • Voor de zorgvuldigheid dient te allen tijde consultatie met de CVSN te hebben plaatsgevonden voordat de VCP het besluit neemt de vertrouwelijkheid op te heffen
 • CVSN zorgt voor verslaglegging van het signaal of de situatie in het Casemanagement Systeem Sport (CMSS)
 • De VCP, mogelijk in samenwerking met CVSN, heeft de persoon uitgelegd waarom door de VCP vertrouwelijkheid opgeheven moet worden en wat de mogelijke gevolgen zijn. Aan de persoon is ter overweging gegeven om te (her)overwegen zelf de melding te doen. Daarnaast wordt verwezen naar relevante hulpverlening
 • Als na consultatie met CVSN is gebleken dat er geen andere weg is, dan het opheffen van de vertrouwelijkheid, ligt het uiteindelijke besluit bij de VCP om de vertrouwelijkheid op te heffen. Het gaat immers om de vertrouwelijkheid van het gesprek en de gedeelde informatie tussen de VCP en de persoon die men heeft gesproken
 • Hierna kan het bestuur worden geïnformeerd over het signaal en zorgt het bestuur voor de verder opvolging met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur heeft voor de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen

Preventief beleid – Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. BC Dynamo Sassem onderschrijft deze regels. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.