Kalender

26 oktober 2018 Vriendjesavond Gr 1
30 november 2018 Sinterklaastoernooi Gr 1
21 december 2018 Kersttoernooi
28 december 2018 Géén badminton
1 februari 2019 Introductiecursus
4 januari 2019 Oliebollentoernooi Gr 2
8 februari 2019 Géén badminton
15 februari 2019 Introductiecursus
22 februari 2019 Introductiecursus
1 maart 2019 Instuif Jeugd (ochtend)
1 maart 2019 Introductiecursus
19 april 2019 Paastoernooi
31 mei 2019 Géén badminton
21 juni 2019 Toernooi Jeugd-Senioren